Kansainvälisillä tilintarkastusalan standardeilla tarkoitetaan kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFAC:n yhteydessä toimivan itsenäisen IAASB-komitean (International Auditing and Assurance Standards Board) antamia standardeja. Näitä ovat  

  • tilintarkastusta koskevat ISA-standardit  
  • laadunvalvontaa koskevat ISQC-standardit 
  • yleisluonteista tarkastusta koskevat ISRE-standardit 
  • muita varmennustoimeksiantoja koskevat ISAE-standardit sekä  
  • liitännäispalveluja koskevat ISRS-standardit.  

Myös IESBAn (International Ethics Standards Board for Accountants) antamat eettiset säännöt koskevat kaikkia näitä toimeksiantoja. 

Laadunvalvontastandardit (ISQC) 

Laadunvalvontastandardissa ISQC 1 (International Standards on Quality Control) käsitellään tilintarkastusyhteisön sisäiseen laadunvalvontajärjestelmään liittyviä velvollisuuksia. ISQC 1 koskee myös muita tilintarkastusyhteisöjen tarjoamia palveluita kuin tilinpäätöstarkastuksia. 

Laadunvalvontastandardit koskevat tilintarkastusyhteisöjä ja -yrityksiä, joihin lasketaan kuuluvan myös yksin toimivat yrittäjät. Käytännössä ne koskevat suoraan tai epäsuoraan kaikkia tilintarkastajia.  

Lue lisää tilintarkastusyhteisöjen omavalvonnasta.  

Kansainväliset yleisluonteisen tarkastuksen standardit (ISRE-standardit) 

Yleisluonteisen tarkastuksen kohteena on mennyttä aikaa koskeva taloudellinen informaatio, kuten tilinpäätös tai osavuosikatsaus. Tarkastukset suoritetaan kansainvälisten ISRE-standardien mukaisesti, joita ovat  

  • Tilinpäätöksen yleisluonteista tarkastusta koskeva ISRE 2400 “Mennyttä aikaa koskevan tilinpäätöksen yleisluonteisen tarkastuksen toimeksiannot” 
  • Osavuosi-informaation yleisluonteista tarkastusta koskeva ISRE 2410 “Yhteisön tilintarkastajan suorittama osavuosi-informaation yleisluonteinen tarkastus”   

Lue lisää tilinpäätöksen yleisluonteisesta tarkastuksesta

Kansainväliset varmennustoimeksiantostandardit (ISAE) 

Muissa varmennustoimeksiannoissa tarkastuksen kohteena on jokin muu kuin mennyttä aikaa koskeva taloudellinen informaatio. Tällaisissa toimeksiannoissa tilintarkastaja tekee tarkastuksensa ja raportoi yleensä noudattaen kansainvälistä varmennusstandardia ISAE 3000 (Muut varmennustoimeksiannot kuin mennyttä aikaa koskevan taloudellisen informaation tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus).  

Esimerkkejä ISAE -standardien mukaan tehtävistä muista varmennustoimeksiannoista ovat  

Tarkastuksen kohdeStandardi
Asiakasvarojen säilyttäminen ja käsittely sijoituspalveluyrityksessä (tutustu suositukseemme)ISAE 3000
 Listayhtiöiden ESEF-tilinpäätökset (tutustu suositukseemme)ISAE 3000
Yritysvastuuraportit ISAE 3000
Palveluorganisaatiossa olevat kontrollit ISAE 3402
Esitteeseen sisältyvän taloudellisen pro forma -informaation kokoaminenISAE 3420 

Kansainväliset liitännäispalvelustandardit 

Liitännäispalvelut ovat toimeksiantoja, joissa palvelun tilaaja ja tilintarkastaja sopivat kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti, mitä tarkastustoimenpiteitä tilintarkastaja tekee. Toimenpiteistä voidaan määrätä myös ns. kolmannen osapuolen antamissa ohjeissa tai ehdoissa, tai laissa.  

Taloudelliseen informaatioon kohdistuvat erikseen sovitut toimenpiteet tehdään ISRS 4400 -standardin “Toimeksiannot taloudelliseen informaatioon kohdistuvien erikseen sovittujen toimenpiteiden suorittamisesta” mukaisesti.  

Esimerkkejä tilanteista, joissa tilintarkastaja yleensä suorittaa liitännäispalvelun:  
Tarkastuksen kohdeStandardi
Business Finland -projektien lopputilitykset ISRS 4400 
Rahankeräysluvan mukainen tarkastus ISRS 4400 
Rahoituksen kovenanttiehtojen noudattaminenISRS 4400 
STEA-avustustilitykset ISRS 4400 
Teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien tarkastaminen  ISRS 4400 
Ulkoministeriön kehitysapuhankkeet ISRS 4400 
Velallisen hakemus saneerausmenettelyn aloittamisesta tuomioistuimelle   ISRS 4400 
Tilinpäätöksen kokoaminen ISRS 4410 

Muut toimeksiannot 

IAASB:n antamien standardien ulkopuolelle jäävät toimeksiannot, jotka eivät ole varmennustoimeksiantoja eivätkä kansainvälisten liitännäispalvelustandardien kattamia toimeksiantoja. Tällaisia ovat esimerkiksi veroilmoitusten laatiminen, kun ei esitetä varmennusta ilmaisevaa johtopäätöstä, tai liikkeenjohdollinen konsultointi, verokonsultointi tai ja muut neuvontatoimeksiannot. 

Tutustu tilintarkastuksesta raportoimiseen sekä muista tilintarkastajan palveluista, kuten yleisluonteisesta tarkastuksesta, varmennustoimeksiannoista ja liitännäispalveluista raportoimiseen, sekä yhdistyksen laatimiin raporttimalleihin.

Olemme julkaisseet kansainväliset tilintarkastusalan standardit suomenkielisinä vuodesta 2000 lähtien. Standardit ovat saatavana painettuna kirjana ja online-julkaisuna ST-Akatemian verkkokaupasta.