Tilintarkastusvelvollisuus

Kirjanpitovelvolliset yhteisöt ja säätiöt ovat lähtökohtaisesti tilintarkastusvelvollisia. Se tarkoittaa, että niiden on valittava tilintarkastaja tilintarkastamaan hallintonsa, kirjanpitonsa ja tilinpäätöksensä jokaiselta tilikaudelta. Velvollisuuteen valita tilintarkastaja vaikuttavat muun muassa yhteisön koko ja yhteisömuoto. Velvollisuus voi tulla lainsäädännöstä tai yhteisön omista määräyksistä. 

Pienimmät yhteisöt on vapautettu tilintarkastusvelvollisuudesta  

Kaikkein pienimmät yhteisöt säätiöitä lukuun ottamatta on vapautettu lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Tilintarkastaja voidaan tilintarkastuslain 2:2 §:n perusteella jättää valitsematta yhteisössä, jossa on sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella täyttynyt enintään yksi seuraavista 

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa 
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai 
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä. 

Toimintaansa aloittavassa yhteisössä tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, jos on ilmeistä, ettei yhteisö tule olemaan tilintarkastusvelvollinen. Jos on ilmeistä, että yhteisö tulee kokonsa puolesta kuulumaan tilintarkastusvelvollisuuden piiriin jatkossa, on myös ensimmäinen tilikausi hyvä tilintarkastaa. 

Omissa määräyksissä voidaan edellyttää tilintarkastusta 

Tilintarkastajan valitsemisesta tai tilintarkastuksen toimittamisesta voidaan määrätä yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä, vaikka tilintarkastuslain mukaista tilintarkastusvelvollisuutta ei olisikaan. Tällaista määräystä tulee noudattaa. 

Yhteisömuodolla on merkitystä  

Sillä, missä muodossa yhteisö toimii, on merkitystä tilintarkastusvelvollisuuden kannalta. 

  • Yksityiset elinkeinonharjoittajat, eli niin sanotut toiminimet, eivät ole tilintarkastusvelvollisia. 
  • Osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta kuuluvat lähtökohtaisesti tilintarkastusvelvollisuuden piiriin.  
  • Säätiöt ovat aina tilintarkastusvelvollisia. 
  • Asunto-osakeyhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja, jos tilintarkastuslain rajat ylittyvät, tai jos yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on vähintään 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa. 
  • Yhdistykset ovat lähtökohtaisesti tilintarkastusvelvollisia. 

Sellaisissa yhteisöissä on aina valittava tilintarkastaja, joiden pääasiallinen toimiala on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja joilla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa. Tällainen ns. holdingyhtiö voi olla esimerkiksi konsernin emoyhtiö. 

Vähemmistöosakkeenomistajat voivat vaatia tilintarkastusta 

Vähemmistöosakkeenomistajat voivat vaatia yhtiökokouksessa tilintarkastajan valitsemista. 

Asiaa vaativilla osakkeenomistajilla tulee olla vähintään 1/10 kaikista osakkeista tai 1/3 kokouksessa edustetuista osakkeista. Vaatimuksen voi esittää varsinaisessa yhtiökokouksessa tai siinä yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä. 

Jos edellä mainitut ehdot täyttyvät, yhtiökokouksen on valittava tilintarkastaja. Jos yhtiökokous ei valitse tilintarkastajaa, Patentti- ja rekisterihallitus määrää tilintarkastajan (TilintL 2:8 §). Osakkeenomistajan tulee hakea tilintarkastajan määräämistä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. 

Scroll to Top