Tilintarkastusprosessi

Vaikka jokainen tilintarkastus on erilainen, tarkastus etenee aina asiakkaan koosta, ominaispiirteistä ja olosuhteista riippumatta tietyn prosessin mukaisesti.

Tarkastus kohdistuu kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja hallintoon

Tilintarkastus on lakien ja standardien sääntelemää varmennusta, jonka kohteena ovat yhteisön tai säätiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto.

Tilintarkastaja kohdistaa yhteisön tilinpäätökseen ja sen taustalla olevaan kirjanpitoon sekä hallintoon tilintarkastustoimenpiteitä. Tarkastuksella pyritään hankkimaan kohtuullinen varmuus siitä, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä, ja että se antaa oikean ja riittävän kuvan yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tilintarkastus voidaan aloittaa jo tilikauden aikana

Tilintarkastus suoritetaan tilinpäätöksen valmistuttua ja lain mukaan prosessi on seuraava:

 1. tilinpäätös valmistellaan
 2. johto allekirjoittaa tilinpäätöksen
 3. tilinpäätös tilintarkastetaan
 4. tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen ja tekee tilinpäätökseen tilinpäätösmerkinnän
 5. tilintarkastettu tilinpäätös vahvistetaan 

Käytännössä tilintarkastus aloitetaan usein jo tilikauden aikana. Mitä suurempi ja monimutkaisempi yhteisö on kyseessä, sitä enemmän tilintarkastustoimenpiteitä tehdään jo ennen kuin tilikausi on päättynyt ja tilinpäätös laaditaan.

Tilikauden aikana tehdyt tarkastustoimenpiteet tehostavat tilinpäätöksen tilintarkastusta merkittävästi. Tarkastustoimenpiteiden suorittaminen ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista vähentää myös riskiä siitä, että tilinpäätös pitää tilintarkastuksessa havaittujen virheiden korjaamisen jälkeen allekirjoittaa uudelleen.

Tarkastus suunnitellaan riskilähtöisesti

Tilintarkastus on riskilähtöistä ja suunnitellaan huolella. Tilintarkastuksessa sovelletaan olennaisuutta.

Tilintarkastaja perehtyy yhteisöön ja arvioi, mihin tilinpäätöksen eriin ja tietoihin liittyy suurin virheen riski. Virhe voi olla tahaton tai tahallinen, jolloin kyse on väärinkäytöksestä. Niihin eriin ja tietoihin, joihin tilintarkastajan arvion mukaan liittyy suurimmat virheen riskit, kohdistetaan enemmän tilintarkastustoimenpiteitä kuin vähäriskisiin eriin. 

Tarkastus koostuu toimenpiteistä

Tilintarkastus koostuu erilaisista tarkastustoimenpiteistä, jotka tilintarkastaja valitsee ja räätälöi asiakaskohtaisesti käyttäen ammatillista harkintaa. Tilintarkastaja voi muun muassa

 • haastatella johtoa ja henkilökuntaa
 • tutkia asiakirjoja ja tositteita
 • havainnoida toimintaa
 • pyytää vahvistuksia kolmansilta osapuolilta
 • täsmäyttää lukuja tai tietoja toisiinsa tai
 • testata kontrolleja.

Monet tarkastustoimenpiteet voidaan suorittaa etänä, mutta esimerkiksi varaston inventaariin on yleensä osallistuttava paikan päällä. 

Tilintarkastuksen digitaalisuuden taso kulkee usein käsi kädessä asiakkaan taloushallinnon digitalisoitumisen kanssa – mitä pidemmällä taloushallinnon digitalisaatio on, sen kehittyneempiä digitaalisia tilintarkastustoimenpiteitä on mahdollista suorittaa.

Tilintarkastaja ei tarkasta koko kirjanpitoa, vaan kohdentaa tarkastusta erilaisin otoksin ja analyysein. Erilaisia tarkastustoimenpiteitä tehdään niin paljon, että riski tilinpäätöksen jäävästä olennaisesta virheestä alenee riittävästi, ja tilintarkastaja on saanut riittävästi evidenssiä tilinpäätöksen oikeellisuudesta. 

Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätösmerkintä

Viimeistään tilintarkastuksen loppuvaiheessa tilintarkastaja keskustelee johdon kanssa tekemistään tarkastushavainnoista ja muista asioista. Ennen tilintarkastuskertomuksen antamista hän yleensä pyytää myös ns. vahvistusilmoituskirjeen.

Tilintarkastus päättyy siihen, että tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen ja tekee tilinpäätökseen tilinpäätösmerkinnän.

Scroll to Top