Tilintarkastus etenee tietyin säännönmukaisuuksin oli kyseessä pieni tai iso yritys tai vaikkapa säätiö.

Tarkastus kohdistuu kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja hallintoon

Tilintarkastuksessa tarkastetaan yrityksen, muun yhteisön tai säätiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto.

Tilintarkastaja kohdistaa yhteisön tilinpäätökseen ja sen taustalla olevaan kirjanpitoon tilintarkastustoimenpiteitä. Tilintarkastaja pyrkii saamaan kohtuullisen varmuuden siitä, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä ja antaa oikean ja riittävän kuvan yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Hallinnon tarkastuksessa varmistetaan, että yhteisö on noudattanut sitä koskevia lakeja. 

Tarkastus tehdään säännöllisesti

Tilintarkastus tehdään tilinpäätöksen valmistuttua. Prosessi etenee seuraavasti:

  1. yhteisö laatii tilinpäätöksen ja se allekirjoitetaan
  2. tilintarkastaja tekee tilintarkastuksen ja antaa tilintarkastuskertomuksen sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen tekemällä siihen tilinpäätösmerkinnän
  3. tilintarkastettu tilinpäätös viedään yhteisön ylimmän päättävän elimen vahvistettavaksi. 

Käytännössä tilintarkastus aloitetaan usein jo tilikauden aikana. Mitä suurempi ja monimutkaisempi yhteisö on kyseessä, sitä enemmän tilintarkastustoimenpiteitä tehdään jo ennen kuin tilikausi on päättynyt ja tilinpäätös laaditaan.

Tilikauden aikana tehty tarkastus voi helpottaa ja nopeuttaa tilikauden päättymisen jälkeistä tarkastusta merkittävästi. 

Tilintarkastajalla on pääsyoikeus yhteisön tietoihin

Tilintarkastus voidaan suorittaa asiakkaan tiloissa, tilitoimistossa, tilintarkastajan omalla toimistolla tai vaikka mökkilaiturilta. Oleellista on, että tilintarkastajalla on pääsy yhteisön kirjanpitoon, tilinpäätökseen, hallinnon asiakirjoihin ja muihin tilintarkastuksessa tarvittaviin dokumentteihin.

Pääsyoikeus voidaan myöntää etäkäyttöoikeutena sähköiseen taloushallinnon järjestelmään. Kirjanpito ja muu tarvittava aineisto voi olla myös paperisena mapeissa. Kaikki välimuodot näiden vaihtoehtojen välillä ovat mahdollisia.

Tilintarkastaja ja yhteisö sopivat käytännön järjestelyistä etukäteen. 

Tarkastus etenee suunnitellusti

Tilintarkastus on lakien ja standardien sääntelemä varmennuspalvelu, jonka suorittaminen etenee suunnittelusta.

Tilintarkastaja perehtyy yhteisöön ja arvioi, mihin tilinpäätöksen eriin ja muihin seikkoihin liittyy suurin virheen riski. Virhe voi olla tahaton tai tahallinen. Jälkimmäisessä tapauksessa kyse on väärinkäytöksestä. Mitä suurempi riski virheestä on olemassa, sen enemmän tilintarkastustoimenpiteitä niihin kohdistetaan. 

Tilintarkastus koostuu erilaisista tarkastustoimenpiteistä, jotka tilintarkastaja valitsee ja räätälöi asiakaskohtaisesti käyttäen ammatillista harkintaa. Tilintarkastaja voi muun muassa:

  • haastatella johtoa ja henkilökuntaa
  • tutkia asiakirjoja ja tositteita
  • havainnoida toimintaa tai pyytää vahvistuksia kolmansilta osapuolilta
  • täsmäyttää lukuja ja testata kontrolleja.

Monet tarkastustoimenpiteet voidaan suorittaa etänä, mutta esimerkiksi varaston inventaariin on yleensä osallistuttava paikan päällä. Tarkastusmetodien digitaalisuuden taso kulkee usein käsi kädessä asiakkaan taloushallinnon digitalisoitumisen kanssa – mitä pidemmällä taloushallinnon digitalisaatio on, sen kehittyneempiä tilintarkastustoimenpiteitä on mahdollista suorittaa.

Tilintarkastaja ei tarkasta koko kirjanpitoa, vaan kohdentaa tarkastusta erilaisin otoksin ja analyysein. Erilaisilla tarkastustoimilla pyritään saamaan niin paljon varmuutta hallinnosta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä, että virheen riskit on taklattu. Näin tilintarkastaja voi todeta tilinpäätöksen olevan olennaisesti oikein ja hallinnon asianmukaista. 

Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätösmerkintä

Tilintarkastaja päättää tarkastuksen, kun hän on hankkinut riittävästi tilintarkastusevidenssiä siitä, että tilinpäätös on olennaisilta osin oikein laadittu.

Viimeistään päätösvaiheessa tilintarkastaja kommunikoi kanssasi tekemistään havainnoista ja muista asioista. Ennen tilintarkastuskertomuksen antamista hän yleensä pyytää sinulta myös ns. vahvistusilmoituskirjeen.

Tilintarkastus päättyy siihen, että tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen ja tekee tilinpäätökseesi tilinpäätösmerkinnän.