Yhtiön johdolla on velvollisuuksia niin kirjanpidon ja tilinpäätöksen kuin tilintarkastuksenkin suhteen. Yhtiöjohdon velvollisuus on huolehtia, että tilintarkastaja pystyy tekemään työnsä hyvin.

Kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto

Yhtiön toiminta pitää järjestää siten, että kirjanpito tulee pidetyksi, tilinpäätös laadituksi ja hallituksen kokoukset pöytäkirjatuiksi. Näiden hoitaminen kuuluu jokaisen yhtiön hyvään hallintotapaan. Toiminnasta vastaa yhteisön johto.

Johdon on myös allekirjoitettava tilinpäätös. Tilinpäätös katsotaan laadituksi vasta, kun päätösvaltainen hallitus on allekirjoittanut sen. Allekirjoittaminen voi tapahtua myös sähköisesti. Tilinpäätös vahvistetaan yhtiökokouksessa.   

Yhtiön on rekisteröitävä tilinpäätös ja toimintakertomus PRH:n kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös tilintarkastuskertomuksesta sekä johdon kirjallinen ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä ja yhtiön voittoa koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä.

Tilintarkastus

Tilintarkastusvelvolliselle yhtiölle on valittava tilintarkastaja. Muita tilintarkastukseen liittyviä yhtiön velvollisuuksia ovat mm. tilinpäätöksen ja muun tilintarkastuksessa käytettävän aineiston toimittaminen tilintarkastajalle ja kommunikointi tilintarkastajan kanssa.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen toimittaminen tilintarkastajalle:

  • Osakeyhtiö: tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhtiökokousta, jossa ne on tarkoitus vahvistaa.
  • Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö: tilinpäätös on annettava tilintarkastajille neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.  

Tilintarkastajan kanssa on hyvä sopia tilintarkastuksen aikataulusta hyvissä ajoin ennen tilinpäätöksen valmistumista.

Yhtiömiesten tai hallituksen ja toimitusjohtajan tai vastaavien toimielinten on huolehdittava siitä, että tarkastus voidaan tehdä siinä laajuudessa kuin tilintarkastaja katsoo tarpeelliseksi. Lisäksi tilintarkastajalle on annettava sellaista selvitystä ja apua, jota tämä pyytää.

Tytäryrityksen yhtiömiehellä, hallituksella ja toimitusjohtajalla tai vastaavalla toimielimellä on sama velvollisuus emoyrityksen tilintarkastajaa kohtaan.

Tilintarkastajan vastuu ja velvollisuudet

Tilintarkastajalla on tilintarkastuksen suhteen velvollisuuksia, jotka muun muassa luetellaan tilintarkastuskertomuksella tai sen liitteenä. Tilintarkastajalla on myös salassapitovelvollisuus (TTL 4:8 §).

Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslaissa (TTL 10:9 §). Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus voi koskea vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet yhteisöille tai säätiöille tai esimerkiksi yhteisöjen asiakkaille.