Edistämme taloudellisen raportoinnin ja tilintarkastuksen digitalisaatiota osallistumalla sitä kehittäviin ja eteenpäin vieviin hankkeisiin.

Olemme mukana tai seuraamme aktiivisesti mm. seuraavia hankkeita tai toimijoita:

Listayhtiöiden ESEF-tilinpäätösten varmennus

Eurooppalaisten listayhtiöiden on vuodesta 2021 lähtien raportoitava tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa yhtenäisessä sähköisessä muodossa. European Single Electronic Format (ESEF) -vaatimus perustuu EU-lainsäädäntöön.

Yhtenäinen sähköinen muoto tarkoittaa, että kaikki listayhtiöt raportoivat samaa raportointikieltä ja -koodistoa käyttäen. Raportointikieliksi ESEFissä on määritelty XHTML ja XBRL. Koko tilinpäätös ja toimintakertomus pitää olla XHTML-muodossa, jonka lisäksi IFRS-konsernitilinpäätös on merkittävä XBRL-merkinnöin (ns. tägi).

ESEF-tilinpäätösten varmentaminen ei ollut pakollista tilikaudelta 2021. Pidämme kuitenkin todennäköisenä ja toivottavana sitä, että varmentaminen säädetään lähitulevaisuudessa pakolliseksi kansallisella lainsäädännöllä. Olemme mukana keskustelemassa muutoksista lainsäädäntöön.

Olemme laatineet tilintarkastajan suorittamasta ESEF-tilinpäätöksen vapaaehtoisesta varmentamisesta suosituksen. Suositusta päivitetään tarpeen mukaan, viimeistään jos varmentaminen säädetään Suomessa pakolliseksi.

Lue lisää listayhtiön ESEF-raportoinnista ja sen varmentamisesta.

Rakenteinen (XBRL) tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus tulee liittää tilinpäätökseen. Tavoitteenamme on, että tilintarkastuskertomus on tulevaisuudessa samalla tavoin rakenteisessa muodossa kuin tilinpäätös, johon se liitetään.

Olemme laatineet tilintarkastuskertomukselle suomenkielisen taksonomian ”STaksonomia 1.0”, jossa määriteltyjä XBRL-merkkejä käyttäen tilintarkastuskertomus voidaan muuttaa rakenteiseen muotoon. Lue lisää STaksonomiasta.

Sähköinen tilinpäätösmerkintä

Tilinpäätökset allekirjoitetaan yhä useammin sähköisesti. Tilintarkastaja tekee tilinpäätökseen tilinpäätösmerkinnän, joka myös voidaan tehdä sähköisesti. Pidämme hyvänä käytäntönä sitä, että tilinpäätösten sähköisessä allekirjoittamisessa käytetään vahvaa tunnistautumista.

Olemme julkaisseet tilinpäätösten laatijoiden, allekirjoituspalvelujen ylläpitäjien ja tilintarkastajien avuksi suosituksen sähköisestä tilinpäätösmerkinnästä. Lue lisää.

Audit Data Collection

Tilintarkastus- ja verotarkastusaineiston keräämiseksi standardoidussa muodossa on laadittu kansainvälinen tekninen standardi ISO/FDIS 21378 ”Audit Data Collection”. Standardi on taloushallinnon järjestelmästä riippumaton, ja yksi vaihtoehto standardoidulle muodolle on XBRL. Standardin tavoitteena on

  • kuvata tiedon sisältö ja esittämistapa
  • helpottaa ja tehostaa aineiston keräämistä ja toimittamista
  • parantaa kerätyn tiedon käytettävyyttä erilaisissa tarkastuksissa, kuten data-analyyseissa
  • parantaa tiedon luotettavuutta
  • tuoda kustannussäästöjä.

Olemme mukana Suomen Standardisoimisliitto SFS:n standardia käsittelevässä työryhmässä.

Nordic Smart Government (NSG)

Nordic Smart Government on yhteispohjoismainen hanke, jonka visiona on yhtenäinen digitaalinen liiketoiminta-alue, jossa yritysdata liikkuu automaattisesti, turvallisesti ja reaaliaikaisesti. Suomesta hankkeessa ovat osallisina patentti- ja rekisterihallitus ja verohallinto. Seuraamme hanketta ja osallistumme sen tiimoilta järjestettäviin tilaisuuksiin.

PRH:n tilinpäätöshankkeet

Osakeyhtiöiden pitää rekisteröidä tilinpäätöksensä vuosittain kaupparekisteriin. Patentti- ja rekisterihallitus on rakentanut rajapinnan iXBRL-muotoisten tilinpäätösten rekisteröimiseksi. Lue lisää.

Säätiöt ovat velvollisia toimittamaan PRH:lle rekisteröitäväksi vuosittain säätiön vuosiselvityksen. Vuodesta 2022 alkaen säätiön vuosiselvityksen voi lähettää kirjanpito-ohjelmasta, joka käyttää PRH:n IXBRL-rajapintaa. Lue lisää.

Osallistumme PRH:n hankkeisiin tilinpäätösten ja tilintarkastuksen asiantuntijaroolissa.

Suomen XBRL-konsortio

Kuulumme Suomen XBRL-konsortioon, joka edistää XBRL-merkintäkielen käyttöönottoa Suomessa.  XBRL (eXtensible Business Reporting Language) on XML-pohjainen merkintäkieli yritysten taloudellisten tietojen esittämiseen sähköisessä muodossa. XBRL mahdollistaa yrityksen taloudellisia tietoja esittävien dokumenttien, esimerkiksi tilinpäätöstietojen automatisoidun muodostamisen, käsittelemisen sekä jatkojalostamisen.

Tilintarkastuksen digitalisaation edistäminen

Pyrimme edistämään digitalisaatiota ja data-analytiikan käyttöä jäsenkunnassamme mm. jäseneduilla, jakamalla tietoa asiasta sekä järjestämällä koulutusta. Olemme myös rakentaneet jäsentemme käyttöön tilintarkastuksen sähköisen STanssi-työkirjan.

Lisää tietoa toiminnastamme digitalisaation edistämiseksi löydät verkkosivujemme Ajankohtaista-osiosta käyttämällä avainsanaa digitalisaatio.

Lisää aiheesta