Mitä tilintarkastaja oikeasti sanoo?

Tilintarkastajilla on oma kielensä, joka saattaa toisinaan kuulostaa kirjanpidon sukulaiskieleltä, mutta toisinaan aivan käsittämättömältä tilkkaus-jargonilta. Seuraavat tilintarkastaja-aakkoset on kerätty kirjanpitäjien ja muiden taloushallinnon ammattilaisten auttamiseksi.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Tilintarkastajilla on oma kielensä, joka saattaa toisinaan kuulostaa kirjanpidon sukulaiskieleltä, mutta toisinaan aivan käsittämättömältä tilkkaus-jargonilta. Lisäksi tilintarkastajat kuulostavat välillä keskenään erilaisilta. Mistä tilintarkastajien kieli tulee ja miksi siinä on murteita?

Suuri osa tilintarkastus-jargonista tulee kansainvälisistä tilintarkastusstandardeista, kuten tilintarkastusta käsittelevistä ISA-standardeista. Suuret tilintarkastusyhteisöt ovat kehittäneet standardien pohjalta omat murteensa, jotka ovat monesti finglishiä. Tilintarkastuslaki puhuu tilintarkastajaa, vaikkakin lakimiesmäisellä korostuksella. Lisäksi meillä on oma suomalainen tilintarkastajamurteemme. Ei siis ihme, jos tilintarkastajaa on välillä vaikea ymmärtää!

Seuraavat tilintarkastaja-aakkoset on kerätty kirjanpitäjien ja muiden taloushallinnon ammattilaisten auttamiseksi ja ne on julkaistu kokonaisuudessaan Tilisanomat 1/2024 lehdessä.

 • Aineistotarkastus

Tilinpäätöksen tilintarkastus on yhdistelmä erilaisia tarkastustoimenpiteitä. Tarkastus voi olla täysin aineistopohjaista tai siinä voidaan hyödyntää asiakkaan prosesseihin rakennettuja kontrolleja, joiden toimivuus testataan. Se, millaisista toimenpiteistä tarkastus koostuu, riippuu mm. asiakkaan ominaispiirteistä, tilikauden tapahtumista, tilinpäätöksen sisällöstä sekä tilintarkastajan ominaispiirteistä, taustayhteisöstä ja asiakasta koskevasta riskiarviosta.

 • Completeness

Täydellisyys on yksi tilinpäätöskannanotoista (assertio), joita tilintarkastaja käyttää arvioidessaan olennaisen virheen riskejä tilinpäätöksessä. Kannanotot ovat tapa tyypitellä tilinpäätöksen lukuihin ja tietoihin mahdollisesti sisältyviä erilaisia virheitä. Esimerkiksi liikevaihdon osalta täydellisyys tarkoittaa, että liikevaihtoon on kirjattu kaikki ne myyntitapahtumat, jotka sinne pitäisikin kirjata. Mitään ei siis puutu, liikevaihto on täydellinen. Muita tuloslaskelmaa koskevia kannanottoja ovat esim. tapahtuminen ja katko. Esimerkki tasetta koskevasta kannanotosta on arvostaminen ja liitetietoja koskevasta kannanotosta esittämistapa.

 • Ehdot

Vaikka tilintarkastus sekä johdon ja tilintarkastajan vastuut perustuvat lakiin, on tilintarkastuksen ehdoista tapana sopia kirjallisesti. Tämä tapahtuu toimeksiantokirjeen (engagement letter) avulla, johon voidaan liittää myös tilintarkastuksen yleiset ehdot. Toimeksiantokirje pitäisi allekirjoittaa molempien osapuolten toimesta ennen tarkastustyön aloittamista.

 • Going Concern

Toiminnan jatkuvuus on tärkeä tilinpäätösperiaate, ja yleensä tilinpäätös laaditaan tällä oletusperiaatteella. Viime vuosina ongelmat ovat yleistyneet, mutta jatkuvuuteen liittyvät epävarmuusasiat esitetään silti yleensä liitetietona. Tilintarkastaja keskustelee johdon kanssa toiminnan jatkuvuudesta ja saattaa kyseenalaistaa liian optimistisina pitämiään arvioita. Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus saattaa nousta myös tilintarkastuskertomukselle.

 • Johto

Johto vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja on velvollinen antamaan tilintarkastajalle tämän pyytämät tiedot. Tilintarkastaja kommunikoi johdon kanssa tietyistä asioista, kuten tarkastuksessa havaitsemistaan virheistä, jotta johdolla on mahdollisuus korjata ne. Käytännössä virheistä kommunikoidaan monesti kirjanpitäjän kanssa, mutta ISA-standardien mukaan havainnot on tuotava johdon tietoon. Juuri ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tilintarkastaja pyytää johdolta vahvistusilmoituskirjeen.

 • Lausunto

Tilintarkastuskertomus sisältää tilinpäätöstä koskevan lausunnon. Tilintarkastuksessa lausunnon varmuustaso on aina kohtuullinen. Kohtuullinen varmuus on korkea, joskaan ei absoluuttinen eli 100-prosenttinen. Joissain muissa tilintarkastajan suorittamissa tarkastuksissa varmuustaso on kohtuullista alhaisempi eli rajoitettu. Rajoitetun varmuuden hankkimiseksi ja lausumiseksi tehty tarkastus on tilintarkastusta kevyempää, mutta kuitenkin riittävää lisätäkseen luottamusta raportointia kohtaan kyseisessä tilanteessa.

 • Mukautus

Tilintarkastuskertomus ja sen sisältämät lausunnot voivat olla vakiomuotoisia (ns. puhdas) tai mukautettuja. Mukautettu lausunto tilinpäätöksestä voi sisältää varauman tai olla kielteinen. Lausunto voidaan myös jättää antamatta. Mukautettu kertomus voi sisältää mukautetun tai antamatta jätetyn lausunnon, huomautuksen tai lisätiedon. Mukautus kertoo lähes aina merkittävistä havainnoista, joten niihin on syytä perehtyä. Mukautuksilla on erilaisia merkityksiä eri lukijoille, ja ne voidaan nähdä vakavuudeltaan eri tasoisina.

 • Pistokokeet

Tilintarkastuksessa ei yleensä käydä läpi kaikkea aineistoa, vaan siinä tehdään pistokokeita. Pistokokeissa voidaan hyödyntää otantaa tai se on täysin harkinnan varaista. Tällöin harkintaa sisältyy sekä otoskokoon että tapaan, jolla tarkastettavat yksiköt valitaan. Riskiarvio vaikuttaa molempiin. Erilaiset data-analyysit vähentävät pistokokeiden käyttöä, sillä niillä saadaan monesti katettua koko populaatio.

 • Riskiarvio

Tilintarkastus on riskiperusteista. Tämä tarkoittaa, että koska kaikkea ei voi tarkastaa, kannattaa tilintarkastajan keskittyä niihin asioihin, joissa todennäköisemmin voisi olla olennainen virhe. Siksi hän tekee tarkastuksen alussa riskiarvion sekä koko tilinpäätöksen tasolla että kunkin tilinpäätöserän osalta kannanottotasolla – joka tilikaudella uudelleen – tunnistaakseen olennaisen virheellisyyden riskit. Riskiarvio vaikuttaa muun muassa tarkastustoimenpiteiden laajuuteen, ajoitukseen ja luonteeseen.

 • Tilinpäätösmerkintä

Tilinpäätösmerkinnästä säädetään tilintarkastuslaissa, joten siinä käytetty lause ”Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.” on sama kaikilla tilintarkastajamurteilla. Sähköisesti allekirjoitettaessa tosin jotkut saattavat tänään-sanan sijasta käyttää sähköisen allekirjoituksen osoittamana päivänä -ilmaisua. Tilintarkastajan allekirjoitukseen liittyy muotoseikkoja, jotka on hyvä käydä tilintarkastajan kanssa läpi.

 • Yhtiökokous

Yhtiökokous (tai vastaava) valitsee tilintarkastajan tämän suostumuksella. Valinta on syytä pöytäkirjata selkeästi, ilmoittaa valitulle tilintarkastajalle ja rekisteröidä kaupparekisteriin ilman aiheetonta viivytystä. Huomiota kannattaa kiinnittää mm. siihen, onko valittu tilintarkastajahenkilö (HT, KHT, JHT) vai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajat ovat tarkkana siitä, että heitä koskeva valinta on asianmukaisesti tehty ja rekisteröity!

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilisanomat 1/2024 -lehdessä. Pääset lukemaan koko artikkelin täältä.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Autamme jäseniämme osaamisen kehittämisessä 

PRH:n tilintarkastusvalvonnan vuosiraportilla 2023 kerrotaan muun muassa laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista. Keräsimme yhteen omia toimenpiteitämme jäsenten auttamiseksi sellaisilla tilintarkastuksen osa-alueilla, joista tilintarkastusvalvonta on tehnyt useita havaintoja.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top