Lausunnot

Laki

Lausunto rahanpesulain osittaisuudistuksesta

Suomen Tilintarkastajat ry ei vastusta tilintarkastajia koskevaa rahanpesulain soveltamisalan laajentamista, mutta laajennusta ei tulisi toteuttaa osittaisuudistuksessa esitetyssä laajuudessa.

Lue lisää
Digitalisaatio

Kaupparekisteritietojen luotettavuus on yritysten ja yhteiskunnan etujen mukaista

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa kaupparekisterin digitalisointia edistävää ehdotusta, jolla pannaan täytäntöön EU:n digitalisointidirektiivi ja tehdään EU-sääntelyn edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön.

Lue lisää
Laki

Lausunto yritysten vastuullisuusraportointia koskevasta direktiiviehdotuksesta

Oikeus vastuullisuusraporttien varmentamiseen on rajattava vain tilintarkastajille.

Lue lisää
Korona

Lausunto yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain muutoksesta (tapahtumatakuu)

Suomen Tilintarkastajat ry antoi lausunnon yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muutoksesta (tapahtumatakuu). Lausunnossa korostetaan tukien oikeanlaisen kohdistumisen valvonnan tärkeyttä.

Lue lisää
Digitalisaatio

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa esitystä jäsenvaltio-option käyttöönottamiseksi ja arvopaperimarkkinalain muuttamiseksi määräajaksi siten, että vaatimusta ESEF-raportointimuotoon siirtymisestä lykätään vuodella.

Lue lisää
Korona

Lausunto ravitsemisyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa HE-ehdotusta pienten ravitsemisyritysten liitetietovaatimusten keventämisestä.

Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmistelleen työryhmän mietintö

Suomen Tilintarkastajat kannattaa yleisluonteista tarkastusta mikroyrityksille, mutta suhtautuu mietinnössä ehdotettuihin kansallisiin lisäyksiin varauksella.

Lue lisää
Laki

Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista

Lausunto yritysvastuusääntelystä laadittuun oikeudelliseen selvitykseen.

Lue lisää
Digitalisaatio

Arvonlisäveroilmoituksen tietosisällön laajennus toisi haasteita yrityksille

Tuemme Verohallinnon ajaman uudistuksen tavoitetta tehostaa harmaan talouden torjuntaa. Huolemme kohdistuu kuitenkin yrityksille koituviin uusiin raportointivaatimuksiin.

Lue lisää
Kansainvälisyys

Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa

Ohje arvonlisäverotuksesta EU-tavarakaupassa

Lue lisää
Laki

HE: Arvonlisäverolakia ja Ahvenanmaata koskevat poikkeukset

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaata koskevista poikkeuksista annetun lain muuttamisesta

Lue lisää
Kansainvälisyys

Keskinäinen sopimusmenettely

Verohallinnon ohje keskinäiseksi sopimusmenettelyksi

Lue lisää
Scroll to Top