Lausunnot

Digitalisaatio

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa esitystä jäsenvaltio-option käyttöönottamiseksi ja arvopaperimarkkinalain muuttamiseksi määräajaksi siten, että vaatimusta ESEF-raportointimuotoon siirtymisestä lykätään vuodella.
Lue lisää
Korona

Lausunto ravitsemisyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa HE-ehdotusta pienten ravitsemisyritysten liitetietovaatimusten keventämisestä.
Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmistelleen työryhmän mietintö

Suomen Tilintarkastajat kannattaa yleisluonteista tarkastusta mikroyrityksille, mutta suhtautuu mietinnössä ehdotettuihin kansallisiin lisäyksiin varauksella.
Lue lisää
Laki

Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista

Lausunto yritysvastuusääntelystä laadittuun oikeudelliseen selvitykseen.
Lue lisää
Digitalisaatio

Arvonlisäveroilmoituksen tietosisällön laajennus toisi haasteita yrityksille

Tuemme Verohallinnon ajaman uudistuksen tavoitetta tehostaa harmaan talouden torjuntaa. Huolemme kohdistuu kuitenkin yrityksille koituviin uusiin raportointivaatimuksiin.
Lue lisää
Kansainvälisyys

Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa

Ohje arvonlisäverotuksesta EU-tavarakaupassa
Lue lisää
Laki

HE: Arvonlisäverolakia ja Ahvenanmaata koskevat poikkeukset

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaata koskevista poikkeuksista annetun lain muuttamisesta
Lue lisää
Kansainvälisyys

Keskinäinen sopimusmenettely

Verohallinnon ohje keskinäiseksi sopimusmenettelyksi
Lue lisää
Lausunnot

Arvonlisäverolakia ja Ahvenanmaata koskevat poikkeukset

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaata koskevista poikkeuksista annetun lain muuttamisesta
Lue lisää
Lausunnot

Eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen

Tulolähdejaon poistaminen edellyttäisi varsin laajaa lainsäädännön muutosta.
Lue lisää
IFRS

Tilinpäätös- ja kirjanpitonormiston kehittäminen

Kommentti TEMin muistioon Tilinpäätös- ja kirjanpitonormiston kehittäminen 2019–2022
Lue lisää
Lausunnot

Arvonlisäverolain muuttaminen

Arvonlisäverolain 85 a §:n muuttaminen sähköisten julkaisujen osalta.
Lue lisää
Scroll to Top